Hogeschooltaal > Docent > Inhoud van het Hogeschooltaalpakket

Inhoud van het Hogeschooltaalpakket - Nederlands
 

Basisvaardigheden

De cursussen van Hogeschooltaal zijn verdeeld over een aantal categorieën: Nederlands: de basisvaardigheden, de schrijfvaardigheden, Engels en extra oefeningen speciaal voor dyslectici en anderstaligen, inhoud Plusmodule Taalsteun. De basisvaardigheden bevatten cursussen die de basis leggen voor correct taalgebruik. Er wordt uitgebreid aandacht geschonken aan spelling, grammatica, stijl en taalkwesties. De toetsen Nederlands van Hogeschooltaal behandelen uitsluitend de basisvaardigheden. De volgende onderwerpen zijn in de cursussen opgenomen:

Spelling van werkwoorden

Werkwoordspelling

Hoe vind je de persoonsvorm?                                       Verleden tijd: sterk 
Twee of meer persoonsvormen  't Ex-kofschip 
Algoritme werkwoordspelling  Voltooid deelwoord
Stam van het werkwoord  Voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord
'Je' achter de persoonsvorm  Onvoltooid deelwoord
Gebiedende wijs  Vervoeging van Engelse leenwoorden
Tegenwoordige tijd Infinitief
Verleden tijd: zwak Scheidbaar en niet-scheidbaar samengestelde werkwoorden
Verleden tijd: zwak, met valse -f of -s                
 

Spelling algemeen
 

Veelvoorkomende woorden                       

 

Samenstelling met tussen -n of -s

Samenstelling met tussenletter -n Samenstelling en afleiding met -s     
Afleiding met tussenletter -n  
 

Los, aaneen of met een streepje

Samenstelling Samenstelling met één of meer Engelse woorden       
Samenstelling met verwisselbare elementen Samenstelling met een woordgroep
Samenstelling met bijzondere voor- of nabepaling Aaneenschrijven van telwoorden en breuken
Samenstelling met een bijzondere vorm  
 

Hoofdletter of kleine letter

Hoofdletter begin van de zin  Duitse woorden                                               
Persoonsnamen  Hoofdletter uit respect 
Aardrijkskundige namen  Talen en dialecten
Tijdsindeling  Letteraanduidingen 
Titels van teksten Heilige namen en begrippen
Volkeren, etnische en religieuze groepen  Namen van culturele, maatschappelijke en
religieuze stromingen
Instellingen en merken   
 

Klinkerbotsing

Algemene regels klinkerbotsing                 Klinkerbotsing na een vreemd voorvoegsel   
 

Afkortingen

Soorten afkortingen       Regels voor afkortingen   
 

Meervoud en bezitsvorm

Meervoud   Bezitsvorm  
 

Verkleinwoorden

Verkleinwoorden                                   Vreemde of geleende (verklein)woorden    
 

Woordtekens

Trema      Apostrof    
Accent  
 

Zinsstructuur 

Leestekens

Punt                                              Puntkomma                                      
Vraagteken en uitroepteken Aanhalingstekens 
Komma Gedachtestreepjes
Dubbele punt              
 

Zinsontleding

Hoofd- en bijzinnen                                 Lijdend voorwerp                                          
Enkelvoudige en samengestelde zinnen Meewerkend voorwerp
Eenzinsdeelproef en vervangingsproef Bijwoordelijke bepaling
Persoonsvorm Voorzetselvoorwerp
Onderwerp  Soorten zinnen
Werkwoordelijk gezegde  Bijvoeglijke bijzin
Naamwoordelijk gezegde  Beknopte bijzin 
 

Woordsoorten

 
Lidwoord                                          Persoonlijk voornaamwoord                
Voorzetsels Wederkerend voornaamwoord
Werkwoord Wederkerig voornaamwoord
Zelfstandig naamwoord Bezittelijk voornaamwoord
Bijvoeglijk naamwoord Aanwijzend voornaamwoord
Bijwoord Vragend voornaamwoord
Telwoord Betrekkelijk voornaamwoord
Voegwoord Onbepaald voornaamwoord
 

Stijl in zinnen

Lijdende en bedrijvende vorm  Ellips                                            
Actief schrijven  Overtolligheid
Foutieve beknopte bijzin  Asymmetrie
Cromaconstructie Redundantie
Ambiguïteit Samentrekking
Directe en indirecte rede Stijlbreuk
Foutieve samenhang Tangconstructie
Hiaat Tante Betjestijl
Incongruentie Telegramstijl
Inversie Toon
Lijdende vorm Verwijsfout
Losstaande bijzin Woordvolgorde
 

Algemeen taalgebruik 

Taalkwesties

Dan ik of dan mij                     Te danken aan of te wijten aan   
Hun of zij  Hun of hen 
Dat of wat   Mits of tenzij 
Jou of jouw Zowel...als...komt of komen
Als of dan Van wie of waarvan? 
Grootte of grote  Trappen van vergelijking  
Beide of beiden Omdat of doordat
 

Stijl in woorden

Ambiguïteit Modewoorden                                 
Archaïsme Passe-partout
Cliché Pleonasme
Contaminatie Stoplap
Dysfemisme Tautologie
Dubbele ontkenning Vast voorzetsel
Eufemisme Vermijd naamwoordstijl
Formeel taalgebruik Voornaamwoordelijk bijwoord
Herhaling Voorzetseluitdrukking
Homoniem, synoniem, antoniem Vulgarisme
Litotes Woordkeus
Malapropisme Zuinig met afkortingen
 

Stijlmiddelen en stijlfiguren

 
Beeldspraak                                               Woordspeling                                                 
Antithese Zeugma
Spreekwoorden en uitdrukkingen Spot
Hyperbool Oneliner
Oxymoron Boutade
Parabool Kwinkslag
Paradox Non-sequitur
Prolepsis Parodie
Spellinggrap Persiflage 
Spoonerisme  

 

Diagnostische toetsen 

4F

Oefentoetsen die qua vorm en niveau gelijk zijn aan de officiële toetsen op 4F-niveau.
 

Propedeusetoets Spelling & Grammatica

Oefentoetsen die qua vorm en niveau gelijk zijn aan de officiële toetsen op 3F-niveau.
 

Schrijfvaardigheden

Het onderdeel met schrijfvaardigheden gaat een stapje verder. Het draait hier niet meer om de basisregels, maar om het toepassen van taalvaardigheid in verschillende tekstgenres. Een student moet tijdens en ook na zijn studie vaak veel schrijven en de cursussen van deze module leren hem heldere en doelgerichte teksten te schrijven. Of het nu gaat om een rapport of een sollicitatiebrief, om een plan van aanpak of een artikel; een tekst mag zijn doel niet voorbij schieten. Deze cursussen helpen de student op weg bij taken zoals argumenteren, het schrijven van rapporten en verslagen, het vervaardigen van folders en brochures en het schrijven van een sollicitatiebrief met cv. Wij bieden de student de bijbehorende theorie, technieken en oefeningen om het schrijven van de verschillende genres onder de knie te krijgen. De cursussen bestaan uit de volgende onderdelen:

 Argumenteren

Argumenteren algemeen

Feitelijke en normatieve uitspraken Analyse- en beoordelingsvragen
Argumenten, overtuigingsmiddelen  
 

Opbouw van een redenering

Enkelvoudige argumentatie Complexe argumentatie  
 

Verbindende uitspraak

Relatie argument en standpunt/conclusie Impliciete elementen in argumentatie 
 

Overige uitspraken in redenering

Concessies        Voorbehouden
 

Typen rechtvaardiging

Causaal verband                                 Autoriteit, voorbeeld en analogie  
Gedrags- en waarderingsregels Pragmatische afwegingen
 

Drogredenen

Soorten drogredenen
 

Beoordelen van argumentaties

Voorbeeldanalyse Beoordelen       


 Kort en aantrekkelijk schrijven 

Doel en doelgroep

Doel en doelgroep

 

Kort schrijven

Van omslachtig naar kort Tangconstructies         
Van passief naar actief  
 

Aantrekkelijk schrijven

Afwisseling in zinsbouw en -lengte                                                                                                    Aantrekkelijk door het gebruik van beeldspraak, spreekwoorden, gezegdes en zegswijzen   
Afwisseling in woordkeuze Van negatief naar positief
Van wollig naar helder  


E-mail schrijven

E-mail schrijven

Brief of e-mail?                              Inhoud, taalgebruik en toon        
Uiterlijk e-mail? E-mail schrijven


Samenvatten 

Samenvatten

 
Wat is een samenvatting?                         Signaalwoorden                                      
Hoe maak je een artikelsamenvatting? Een samenvatting inkorten             
 

Plan van aanpak 

Plan van aanpak

Achtergronden Beschrijving projectorganisatie         
Doelstelling of probleemstelling Planning
Projectopdracht Kosten- /batenoverzicht
Projectactiviteiten Risicoanalyse
Projectgrenzen en randvoorwaarden Plan van aanpak opstellen
Producten Projectarchief
Kwaliteitsbewaking  
 

Brieven schrijven 

Opbouw zakelijke brief

Briefhoofd en ondertekening Alineaverbanden                 
Inleiding, kern en slot Actieve schrijfstijl
Clichés  
 

Sollicitatiebrief

Openingszin Afsluitende zin                                     
Relatie met de organisatie Curriculum vitae
Verwijzing naar de gevraagde talenten Internetprofiel
Een gesprek voorstellen  
 

Klachtenbrief

Behandeling terechte klacht                                                Behandeling deels terechte deels onterechte klacht         
Behandeling onterechte klacht Opstellen klachtenbrief

 

Informatieve brief

Informatie vragen              Informatie verstrekken       


Informatief schrijven: de uiteenzetting 

Deel 1: kennis

Stappenplan voorbereiding                                                     Stap 4: brainstormen                                                               
Stap 1: onderwerp Stap 5: structuurmodel
Stap 2: doelgroep Stap 6: schrijfplan
Stap 3: tekstdoel  

 

Deel 2: structuur en schrijven

Stappenplan structuur                                                           Stap 10: kern deel 1                                                              
Stap 7: schrijfstijl, spelling, lay-out Stap 11: schrijfplan
Stap 8: titel Stap 12: kern deel 2
Stap 9: inleiding Stap 13: slot


Reflectieverslag schrijven

Reflecteren: betekenis, doel en gebruik

Wat is reflecteren?                   Reflecteren in de opleiding      
Waarom reflecteren?  
 

Reflectiemethoden

Reflectiemethoden             
 

Basistechnieken reflecteren

Jezelf vragen stellen                   Verwoorden                               
 

Reflectieverslag schrijven: aandachtspunten

Schrijf in de ik-vorm                  
 

Stappenplan reflecteren

Stap 1 t/m 5                  
 

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier                  
 

Verschil tussen reflecteren en evalueren

Verschil tussen reflecteren en evalueren                  

 

Afstuderen en onderzoek

Iedere student in het hoger onderwijs komt er op een gegeven moment voor te staan: het schrijven en het presenteren van een scriptie. Voor de meerderheid van de studenten betekent dat het begin van een lange reeks slapeloze nachten. Daarom hebben wij voor de modules Het ontwerp van een diagnostisch onderzoek, Het schrijven van een rapport en Het presenteren van een rapport veel moeite gedaan het jou makkelijk te maken.


Het ontwerp van een diagnostisch onderzoek

Algemene inleiding en verantwoording

Inleiding                                                                                  De opzet van de module                                                      
De maatschappelijke context Casus
Kwalitatief onderzoek  Gebruikte bronnen
 

Probleemanalyse

Inleiding                                                                                 Wat zijn de gevolgen van het probleem?                           
Wat is het probleem? Zijn er mogelijk oorzaken en oplossingen bekend?
Voor wie is het een probleem?   
 

Vooronderzoek

Inleiding                                                                            Zoek naar mogelijke oorzaken van het kernprobleem?      
Zijn er beschrijvingen in de literatuur over jouw kernprobleem? Bepaal je kernbegrippen                                                              
 

Conceptueel model

Inleiding                                                                                Indirect effect                             
Variabelen en causale relaties Interactie-effect                                                                      
Direct effect  
 

Doelstelling en onderzoeksmodel

Inleiding                                                                               Onderzoeksmodel                                                                
Vorming van de doelstelling  
 

Vraagstelling

Wat zijn onderzoeksvragen?                                         Deelvragen voor het praktijkonderzoek                           
Centrale vragen Deelvragen voor de gap-analyse
Deelvragen voor het literatuuronderzoek   
 

Begripsbepaling en operationalisering

Begripsbepaling                                                Aandachtspunten bij indicatoren                        
Operationalisering  
 

Plan van aanpak

Checklist onderdelen plan van aanpak voor een masterthesis


Het schrijven van een rapport

Rapporteren

Omslag                                                  Huidige en gewenste situatie                      
Titelpagina Probleembeschrijving
Voorwoord Doelstellingen
Inhoudsopgave Onderzoek
Samenvatting Resultaten
Verklarende woordelijst Conclusies en aanbevelingen
Symbolenlijst Literatuurlijst
Inleiding Bijlagen

 

Conclusie, discussie en aanbevelingen

Wat is een conclusie?                                          Aanbevelingen voor de opdrachtgever                           
Een wetenschappelijke conclusie Casus 1: onderzoek in de beroepspraktijk
Discussie  Casus 2: onderzoek in het onderwijs


 Het presenteren van een rapport

Structuur van de presentatie

Structuur aanbrengen                                         Opbouw van het slot                                                    
Opbouw van de inleiding Gelegenheid tot vragen stellen
Opbouw van de kern   
 

Voorbereiding van de presentatie

Afstemming op het publiek                                              Leer je grenzen kennen                                                              
Kennis van het onderzoek   
 

Welk hulpmiddel gebruik ik

Apparatuur                                                        Papieren hulp                                                            
 

Tijdens de presentatie 

Entree en afsluiting                                                Zelfvertrouwen                                                                  
Houding  Stemgebruik