Hogeschooltaal > Student > Overzicht inhoud Hogeschooltaal Engels

Inhoud van Hogeschooltaal Engels 

Hogeschooltaal Engels bestaat - net als Hogeschooltaal Nederlands - uit de onderdelen: Basisvaardigheden, Schrijfvaardigheden en Onderzoek en Afstuderen. De structuur, opzet en didactiek is ook hetzelfde. 

Hogeschooltaal Engels is - vanaf najaar 2018 - in te stellen op de voertaal “Nederlands” en op de voertaal “Engels”. Bij de voertaal “Nederlands” is de uitleg van de grammatica in het Nederlands en zijn de Engelse voorbeeldzinnen naar het Nederlands vertaald. In de uitleg en de voorbeeldzinnen wordt, waar dit verhelderend is, aandacht gegeven aan de verschillen tussen de grammatica van beide talen. In de versie met voertaal “Engels” is de didactische aanpak niet contrastief.  

In Hogeschooltaal Engels wordt Engels beschouwd als internationale taal, als lingua franca. De voorbeeldzinnen en de zinnen in het oefen- en toetsmateriaal zijn ontleend aan de hedendaagse internationale (hoger beroeps)wereld. Dat geldt ook voor namen van personen, steden en landen. 

Basisvaardigheden / Basic Skills 
Het onderdeel Basisvaardigheden bevat cursussen gericht op (grammaticaal) correct (schriftelijk) taalgebruik. Er is uitgebreid aandacht voor beroepsgericht idioom, grammatica en spelling. 

Tenses 

 

Present simple

Future

Present continuous

  • Future simple (with will and shall) 

Present simple vs present continuous

  • Future with be going to

Present perfect

  • Present continuous for future use

Present perfect continuous

Future continuous

Past simple  

Future perfect

Past simple vs. present perfect  

Future perfect continuous 

Past continuous

Future in the past

Past simple vs. past continuous   

Summary of the tenses

Past perfect

Past perfect continuous

 


Verbs  
 

 

Irregular verbs  

Modals  (can, could, be able to, might, have (got) to, must, need, should, ought to, will, would, used to)   

Phrasal verbs

  
Sentences 

Word order

Conditional clauses

Negations

Relative pronouns

Questions 

Main clauses

Tag questions

Subordinate clauses

Passives

Direct speech

  • basic forms

Indirect speech

  • continuous forms

  • impersonal use  

 

  
Words 

 

Nouns                    

Determiners: articles 

  • plurals

Determiners: quantity 

  • nouns used only in the singular or plural

Prepositions

Personal pronouns

Gerunds

Possessive pronouns

Genitive

Reflexive pronouns

Adjectives & adverbs

Reciprocal pronouns

Comparisons; comparative

Demonstrative pronouns

Comparisons; superlative

Indefinite pronouns


  
Spelling   

 

Basic rules   

Doubling of consonants  

Pitfalls

British vs. American English

 

Oefentoetsen  

ERK B1

Oefentoetsen die qua vorm, niveau en aantal vragen gelijk zijn aan de officiële toetsen op ERK B1-niveau.

ERK B2

Oefentoetsen die qua vorm, niveau en aantal vragen gelijk zijn aan de officiële toetsen op ERK B2-niveau.


 

Schrijfvaardigheden / Writing Skills 
Verwachte release: Kwartaal 3 2019 
Het onderdeel met schrijfvaardigheden gaat een stapje verder. Het draait hier niet meer om de basis(regels), maar om het toepassen van taalvaardigheid in verschillende tekstgenres. Een student moet tijdens en ook na zijn studie vaak veel schrijven en de cursussen van deze module leren hem heldere en doelgerichte teksten te schrijven. Of het nu gaat om een rapport of een sollicitatiebrief, om een plan van aanpak of een artikel; een tekst mag zijn doel niet voorbij schieten. 

De cursussen bestaan uit de volgende onderdelen (onder voorbehoud).

Kort en aantrekkelijk schrijven  

Doel en doelgroep

Doel en doelgroep


 

Kort schrijven

Van omslachtig naar kort

Van passief naar actief

 

 

Aantrekkelijk schrijven

Afwisseling in zinsbouw en -lengte                                                                                                   

Afwisseling in woordkeuze

Van negatief naar positief

Van wollig naar helder

 

 

E-mail schrijven

E-mail schrijven

Brief of e-mail?                             

Inhoud, taalgebruik en toon        

Uiterlijk e-mail

E-mail schrijven

 

Plan van aanpak 

Plan van aanpak

Achtergronden

Beschrijving projectorganisatie         

Doelstelling of probleemstelling

Planning

Producten

Projectarchief

Kwaliteitsbewaking

 


Brieven schrijven 

Opbouw zakelijke brief

Briefhoofd en ondertekening

Alineaverbanden                 

Inleiding, kern en slot

Actieve schrijfstijl

 

Sollicitatiebrief

Openingszin

Afsluitende zin                                     

Relatie met de organisatie

Curriculum vitae

Verwijzing naar de gevraagde talenten

Internetprofiel

Een gesprek voorstellen

 

     

Klachtenbrief

Behandeling terechte klacht                                               

Behandeling deels terechte deels onterechte klacht         

Behandeling onterechte klacht

Opstellen klachtenbrief

  
Informatief schrijven: de uiteenzetting 

Deel 1: kennis

Stappenplan voorbereiding                                                    

Stap 4: brainstormen                                                               

Stap 1: onderwerp

Stap 5: structuurmodel

Stap 2: doelgroep

Stap 6: schrijfplan

Stap 3: tekstdoel

 

  
 

Deel 2: structuur en schrijven

Stappenplan structuur                                                          

Stap 10: kern deel 1                                                              

Stap 7: schrijfstijl, spelling, lay-out

Stap 11: schrijfplan

Stap 8: titel

Stap 12: kern deel 2

Stap 9: inleiding

Stap 13: slot

 

Reflectieverslag schrijven

Reflecteren: betekenis, doel en gebruik

Wat is reflecteren?                  

Reflecteren in de opleiding      

Waarom reflecteren?

 

 

Reflectiemethoden

Reflectiemethoden             

           

Basistechnieken reflecteren

Jezelf vragen stellen                  

Verwoorden                               

  

Reflectieverslag schrijven: aandachtspunten

Schrijf in de ik-vorm                  

                  
  

Stappenplan reflecteren

Stap 1 t/m 5                  

            
 

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier                  

 

Verschil tussen reflecteren en evalueren

Verschil tussen reflecteren en evalueren                  

         
               
 
Onderzoek en Afstuderen / Research and Graduating

Verwachte release: januari 2019

Iedere student in het hoger onderwijs moet er op een gegeven moment aan geloven: het schrijven en presenteren van een scriptie. 

De cursussen bestaan uit de volgende onderdelen (onder voorbehoud).


Het ontwerp van een diagnostisch onderzoek

Algemene inleiding en verantwoording

Inleiding                                                                                 

De opzet van de module                                                      

De maatschappelijke context

Casus

Kwalitatief onderzoek 

Gebruikte bronnen


  

Probleemanalyse

Inleiding                                                                                

Wat zijn de gevolgen van het probleem?                           

Wat is het probleem?

Zijn er mogelijk oorzaken en oplossingen bekend?

Voor wie is het een probleem? 

 

 

Vooronderzoek

Inleiding                                                                           

Zoek naar mogelijke oorzaken van het kernprobleem      

Zijn er beschrijvingen in de literatuur over jouw kernprobleem?

Bepaal je kernbegrippen                                                              

                                                        

Conceptueel model

Inleiding                                                                               

Indirect effect                             

Variabelen en causale relaties

Interactie-effect                                                                      

Direct effect

 

 

Doelstelling en onderzoeksmodel

Inleiding                                                                              

Onderzoeksmodel                                                                

Vorming van de doelstelling

 

 
 

Vraagstelling

Wat zijn onderzoeksvragen?                                        

Deelvragen voor het praktijkonderzoek                           

Centrale vragen

Deelvragen voor de gap-analyse

Deelvragen voor het literatuuronderzoek 

 

 
 

Begripsbepaling en operationalisering

Begripsbepaling                                               

Aandachtspunten bij indicatoren                        

Operationalisering

 

  

Plan van aanpak

Checklist onderdelen plan van aanpak voor een masterthesis

  
Het schrijven van een rapport

Rapporteren

Omslag                                                 

Huidige en gewenste situatie                      

Titelpagina

Probleembeschrijving

Voorwoord

Doelstellingen

Inhoudsopgave

Onderzoek

Samenvatting

Resultaten

Verklarende woordenlijst

Conclusies en aanbevelingen

Symbolenlijst

Literatuurlijst

Inleiding

Bijlagen


 

Conclusie, discussie en aanbevelingen

Wat is een conclusie?                                         

Aanbevelingen voor de opdrachtgever                           

Een wetenschappelijke conclusie

Casus 1: onderzoek in de beroepspraktijk

Discussie 

Casus 2: onderzoek in het onderwijs

 

Het presenteren van een rapport
 

Structuur van de presentatie

Structuur aanbrengen                                        

Opbouw van het slot                                                    

Opbouw van de inleiding

Gelegenheid tot vragen stellen

Opbouw van de kern 

 

 

Voorbereiding van de presentatie

Afstemming op het publiek                                             

Leer je grenzen kennen                                                              

Kennis van het onderzoek 

 

    
 

Welk hulpmiddel gebruik ik

Apparatuur                                                       

Papieren hulp                                                            

                                                         
  

Tijdens de presentatie 

Entree en afsluiting                                               

Zelfvertrouwen                                                                  

Houding 

Stemgebruik


Bestel Hogeschooltaal Engels