Terug

Doreen van Nieuwenhoven


Waar en hoe (en onder welke voorwaarden) zetten jullie het programma in? En voor hoeveel EC?
 
De eerstejaars studenten krijgen 1 EC voor het behalen van de toets op B2-niveau. De derdejaars krijgen 1EC voor het behalen van de toets op C1-niveau. De taaltoets is dus een onderdeel van de propedeuse en van de hoofdfase.
Daarnaast gebruiken we Hogeschooltaal intensief bij allerlei andere curriculumonderdelen: o.a. bij Engels en bij vakken als rapporteren.
Ook NT-2'ers en dyslecten gebruiken de ortho-module.

 
Bieden jullie ondersteuning (colleges, spreekuren) aan voor studenten die moeite hebben met spellen?
 
Voor alle eerstejaars studenten zijn er, na het maken van de eerste toets, op jaarbasis drie of vier werkcolleges ingeroosterd. Voor studenten met een dyslexieverklaring zijn er extra ondersteunende colleges. In het tweede studiejaar zijn er voor studenten die de taaltoets nog niet behaald hebben ook drie a vier ondersteunende werkcolleges ingeroosterd.
 

Laten jullie iedereen een  licentie aanschaffen? Of werken jullie met een instaptoets?
 
Omdat we Hogeschooltaal ook bij andere curriculumonderdelen gebruiken, vinden we het verantwoord om iedereen een licentie aan te laten schaffen. E.e.a. staat op de verplichte boekenlijst. Het levert geen, of nauwelijks problemen op. We werkten eerst met een diagnostische toets, maar daar zijn we snel vanaf gestapt. Veel studenten namen namelijk geen licentie. Nu hebben alle SLB-docenten een sturende rol: ze laten Hogeschooltaal zien en monitoren of alle studenten zich aanmelden. Al onze collega's moeten ook zelf de toets op C1-niveau halen. Zo weten ze wat we van studenten verwachten en spijkeren hun eigen vaardigheden ook bij.
 
Wat zijn jullie ervaringen met het afnemen van de toetsen? Is de toetsomgeving veilig?
 
Toetsen worden ingeroosterd, er is een surveillant en alles verloopt redelijk soepel. Soms weet een student zijn wachtwoord niet meer (zelf veranderd), soms staat er voor een student geen toets klaar (laat aangemeld). Via het 06-nummer is alles snel opgelost. Van belang is wel om van te voren kloppende studentlijsten aan te leveren. Studenten die de toets buiten het tentamenlokaal maken, worden 'gediskwalificeerd'.
Tijdens de afname kan de student niet op andere internetsites of digitale bronnen kijken.

 
Welke ervaringen/opmerkingen krijgen jullie van de studenten terug? Is het haalbaar om het halen van het certificaat binnen een jaar als eis te hanteren?

Studenten reageren wisselend: ze vinden de toets moeilijk of juist gemakkelijk; hangt erg af van hun vooropleiding en de intensiteit van de voorbereiding. Eerste tentamenkans: veel studenten halen de toets niet. Tweede: een grotere groep behaalt de toets (zeker die studenten die naar de werkcolleges zijn geweest). Na twee jaar hebben bijna alle studenten het B2-niveau behaald, behalve de studenten die op meer fronten de propedeuse niet halen. Een enkeling krijgt een vijfde kans van de examencommissie (persoonlijke omstandigheden); een 'zware' dyslecticus kan in aanmerking komen voor een aangepaste toets (op papier of digitaal met voorgelezen zinnen).
Soms zijn er items in de toets die te ver gezocht of onduidelijk zijn. Daarover kun je altijd contact opnemen met Hogeschooltaal.
Communicatie met Hogeschooltaal verloopt bijna altijd soepel, snel en adequaat.
Docenten reageren ook wisselend. Voor beide groepen geldt dat het (toch) wel erg leuk is om het certificaat te behalen.


Doreen van Nieuwenhoven
Docent toegepaste psychologie - Leidse Hogeschool

 Terug